Warunki klimatyczne


    Warunki klimatyczne panujące na obszarze Pragi są kształtowane poprzez dwa główne czynniki. Pierwszy z nich - to oddziaływanie ogólnych warunków klimatycznych, typowych dla tej części Europy (czynnik mezoklimatyczny). Drugi - to modyfikowanie warunków mezoklimatycznych przez czynniki lokalne (czynnik topoklimatyczny). Ogólne warunki klimatyczne Niziny Środkowomazowieckiej można scharakteryzować jako umiarkowanie ciepłe o cechach przejściowych od klimatu morskiego do kontynentalnego, przenikają się tu bowiem wpływy klimatyczne Oceanu Atlantyckiego oraz kontynentu Eurazji. Cechą typową dla klimatu przejściowego są częste, niekiedy gwałtowne i intensywne zmiany warunków pogodowych. Według znanego polskiego klimatologa, W. Okołowicza, Warszawa znajduje się w obrębie Mazowiecko - Podlaskiego Regionu klimatycznego. W poszczególnych częściach miasta ogólne warunki klimatyczne różnią się od obserwowanych na Okęciu. W centrum miasta, a także w centrum Prag, średnia wieloletnia wartość temperatury powietrza jest wyższa niż na Okęciu o 0,80 C; wyższe są tu także średnie wieloletnie sumy opadów atmosferycznych. Latem, podczas słonecznej pogody, zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza jest większe niż dla wartości średnich wieloletnich; jeśli na Okęciu wynosi ona 200C to w głębi lasów osiąga około 180C, w obrębie zabudowy 22 - 230C, a w rejonie dużych zakładów przemysłowych - nawet 25 - 260C. Urozmaicone pokrycie terenu oraz zanieczyszczenie powietrza powodują, że także wartości innych elementów meteorologicznych są różne w poszczególnych częściach miasta. W obrębie zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej dopływ promieniowania słonecznego jest zmniejszony o 20 - 50%, a wśród parków, zadrzewień i lasów - o 60 - 80%. Prędkość wiatru jest wśród zabudowań mniejsza niż w terenie odsłoniętym o 30 - 60%, a we wnętrzu parków i lasów - nawet o 90%. Wspomniane wyżej odmienności klimatu wewnątrz miasta sprawiają, że człowiek jest tam narażony na duże i częste zmiany odczuwanych przez siebie warunków meteorologicznych oraz na duże obciążenia swojego organizmu. Przy umiarkowanej temperaturze powietrza zróżnicowanie warunków odczuwanych jest niewielkie (wśród zabudowy panują odczucia ciepła, a w terenach otwartych i w lasach - komfortu). Przy temperaturze niskiej odczucia termiczne są w mieście nieco łagodniejsze niż poza miastem; najsurowsze są wtedy warunki wewnątrz lasów. Przy temperaturze wysokiej; zwłaszcza w dni słoneczne, występują w mieście nieprzyjemne odczucia gorąca i bardzo duże obciążenie cieplne organizmu, najłagodniejsze warunki odczuwalne panują wtedy we wnętrzu wilgotnych lasów.